Objektivat

Promovimi në komunitet i një stili të shëndetshme jete


Rritja e pjesëmarrjes aktive të komunitet

Organizimi i trajnimeve informuese, edukuese dhe aftësuese mbi çështjet shëndetësore dhe sociale


Integrimi në komunitet i grupeve të marxhinalizuara dhe përkrahja sociale e tyre

Hartimi dhe publikimi i materialeve informuese


Realizimi i studimeve me karakter shkencor